Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
   
     
 
ลักษณะที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่เลขที่  24  หมู่ที่  10  ตำบลกลอนโด  อำเภอด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี   อยู่ห่างจากอำเภอด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี  9  กิโลเมตร และห่างจังหวัดกาญจนบุรี  20  กิโลเมตร  มีเนื้อที่รวม  112  ตารางกิโลเมตร หรือ   70,000   ไร่ 
 

อาณาเขตติดต่อ

 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเกาะสำโรง  อำเภอเมืองฯ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองไผ่, ด่านมะขามเตี้ย  อำเภอด่านมะขามเตี้ย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลรางสาลี่  อำเภอท่าม่วง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลจรเข้เผือก  อำเภอด่านมะขามเตี้ย
 
ภูมิประเทศ
 
สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม  และที่ราบเชิงเขา  มีแม่น้ำแควน้อย และลำภาชีไหลผ่าน พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายเหมาะสำหรับ ทำนา หรือการเกษตรที่ใช้น้ำมาก และที่ดอนเหมาะสมในการทำไร่