Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
   
     
 
ด้านสังคม
 
การสาธารณสุข

-    มีสถานบริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง

1. สถานที่ตั้ง  สถานีอนามัยบ้านยางเกาะ
2. สถานที่ตั้ง  สถานีอนามัยบ้านดอนสว่าง
 
การรักษาความสงบเรียบร้อย
- ที่พักสายตรวจตำบลกลอนโด จำนวน   1   แห่ง    สถานที่ตั้ง  หมู่ที่  1
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยฝ่ายพลเรือน  1  ศูนย์
 
ด้านเศรษฐกิจ
 
การเกษตร
- ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรประจำตำบล  จำนวน  1  แห่ง  

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาพื้นที่  3,560  ไร่  ทำสวน  980 ไร่  และทำไร่  46,175  ไร่ อาชีพเลี้ยงสัตว์    เลี้ยงโค  กระบือ สุกร  ไก่และเป็ด  การเลี้ยงปลา  มีปลาตะเพียน  ปลานิล และปลายี่สกเทศ การอุตสาหกรรมมีการตัดไม้รวกไปใช้ทำของใช้เพื่อการเกษตร

 
การอุตสาหกรรม
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน   2 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน   3 แห่ง
โรงสี จำนวน   2 แห่ง
วัด จำนวน   7 แห่ง