Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
   
     
 

คณะผู้บริหาร อบต. (นายก อบต. และรองนายก อบต.)มีหน้าที่อะไรบ้าง

คณะผู้บริหาร อบต.มีหน้าที่

1. บริหารงานของอบต. ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และแผนพัฒนาตำบล
2. จัดทำแผนพัฒนาตำบลและข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาอบต.
3. รายงานผลการทำงาน และการใช้เงินสภา อบต. ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมาย เข้าร่วมประชุมกับสภา อบต. ตามสมัยประชุม