Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
   
     
 

งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
     - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
     - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
     - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
     - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
     - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
     - งานประเมินราคา
     - งานออกแบบและบริการข้อมูล 
     - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
     - งานไฟฟ้าสาธารณะ
     - งานระบายน้ำ
     - งานจัดตกแต่งสถานที่