Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
   
     
 
ตารางเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่าย (สถิติการคลัง)
งบรายรับ - รายจ่าย
งบลูกหนี้ - เจ้าหนี้
งบทรัพย์สิน
งบทดลอง
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานทางการเงิน
 
 
>> รายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายจ่าย)
>> รายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายรับ)
>> สถิติการคลัง 2562 (รายจ่าย)
>> สถิติการคลัง 2562 (รายรับ)
>> สถิติการคลัง 2561 (รายจ่าย)
>> สถิติการคลัง 2561 (รายรับ)
>> สถิติการคลัง 2560 (รายจ่าย)
>> สถิติการคลัง 2560 (รายรับ)
>> สถิติการคลัง 2559 (รายจ่าย)
>> สถิติการคลัง 2559 (รายรับ)
>> สถิติการคลัง 2556 (รายจ่าย)
>> สถิติการคลัง 2556 (รายรับ)
1 |