• ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
  • ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
  • ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 - 2 ก.ค. 2562

..

ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 - 2 ก.ค. 2562

..

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 - 2 ก.ค. 2562

..

อ่านข่าวทั้งหมด....
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2562 4 ก.ค. 2562
1 |
 
 
 
นายแพทย์ประวัติ   กิจธรรมกูลนิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
ที่ปรึกษา
-นายสมชาย   -ถิ่นวัฒนากุล
สาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย
ที่ปรึกษา
นางพินิจนันท์    ปังประเสริฐโชค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด
ประธานกรรมการ
   
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
นายชาญ   ริศสริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
นางดาลัด   ขุนแสน
สมาชิก อบต.กลอนโด
กรรมการ
นายจรูญ   อาจชัยศรี
สมาชิก อบต.กลอนโด
กรรมการ
นายกิตติศักดิ์   เอกฉันท์
หัวหน้าสถานีอนามัยดอนสว่าง
กรรมการ
นางละเอียด   แสวงทอง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่
กรรมการ
นางบุญยืน   เจริญสุข
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่
กรรมการ
นายเฉลิมชัย   แขวงอินทร์
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นายแอ๊ด   อจิระศักดิ์
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นายไพศาล   เพ็ชรเจริญ
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นายประสิทธิ์   ยะเครือ
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นายสุวรรณ์   ก้านเหลือง
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
ส.ต.ต.หญิงมารศรี   จงเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด
กรรมการและเลขานุการ
 
คู่มือการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ดูแลคนสูงอายุและคนพิการ

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารสำคัญประกอบการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 61

 
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
  กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 จังหวัดกาญจนบุรี  
  กระทรวงสาธารณสุข  
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด  
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ