รอการบันทึกข้อมูล
 
 
 
-   -
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
ที่ปรึกษา
-   -
สาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย
ที่ปรึกษา
นางพินิจนันท์    ปังประเสริฐโชค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด
ประธานกรรมการ
นายทองคำ   สาระ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
นายชาญ   ริศสริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
นางดาลัด   ขุนแสน
สมาชิก อบต.กลอนโด
กรรมการ
นายจรูญ   อาจชัยศรี
สมาชิก อบต.กลอนโด
กรรมการ
นายกิตติศักดิ์   เอกฉันท์
หัวหน้าสถานีอนามัยดอนสว่าง
กรรมการ
นางละเอียด   แสวงทอง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่
กรรมการ
นางบุญยืน   เจริญสุข
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่
กรรมการ
นายเฉลิมชัย   แขวงอินทร์
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นายแอ๊ด   อจิระศักดิ์
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นายไพศาล   เพ็ชรเจริญ
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นายประสิทธิ์   ยะเครือ
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นายสุวรรณ์   ก้านเหลือง
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
ส.ต.ต.หญิงมารศรี   จงเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด
กรรมการและเลขานุการ
 
 
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
  กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 จังหวัดราชบุรี  
  กระทรวงสาธารณสุข  
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด  
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ