ประชาสัมพันธ์ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ วันที่ 24 มี.ค. 62 [ 13 มี.ค. 2562 ]