รพ.สต.บ้านยางเกาะ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด ได้จัดโครงการสร้างเสริมทักษะในการ เฝ้าระวังและป้องกันการจมน้ำในเด้กต่ำกว่า15 ปี โรงเรียนเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเกาะ ปีงบประมาณ 2563 👩‍✈A [ 25 ส.ค. 2563 ]