การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ [ 20 เม.ย. 2564 ]

              

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อปรับปรุงงานบริการภาครัฐ..จึงขอเชิญชวนผู้ใช่บริการของภาครัฐทำแบบสอบถามโดยการโหลด QR Code ด้านล่างนี้...