ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีโอกาสเรียนรู้วิถีเกษตรไทย วิถีธรรมชาติ เห็นคุณค่าความสำคัญ เกิดความรักความผูกพันกับวิถีเกษตรไท [ 11 มิ.ย. 2564 ]

              

📢📢ประชาสัมพันธ์ จาก อบต.กลอนโด📢📢

องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด ขอเชิญชวนประชาชน เจ้าหน้าที่ คณะครูนักเรียน ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีโอกาสเรียนรู้วิถีเกษตรไทย วิถีธรรมชาติ เห็นคุณค่าความสำคัญ เกิดความรักความผูกพันกับวิถีเกษตรไทย โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด 13 หลักสูตร รายละเอียดสามารถเข้าชมเพิ่มเติมได้ที่ www.wisdomking.or.th