Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
   
     
 
 
  วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาอาชี่พ

              อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นไทย

ใส่ใจสิ่งเเวดล้อม

              พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว

และก้าวทัน AEC 

  พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด

พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด

         เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลกลอนโด  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวาง บทบาทการพัฒนาตำบลกลอนโด ในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของตำบล เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจึงได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้

          1.สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่

          2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน ความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

          3.ส่งเสริมการพัฒนาสังคม ชุมชน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สำคัญของตำบล

          4.การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้เป็นตำบลน่าอยู่

          5.พัฒนาด้านการท่องเที่ยว และเศรษกิจ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

1 |