Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
   
     
 
 
รายงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2562
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562
อำนาจหน้าที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด
รายละเอียดยุทธศาสตร์
แผนผังยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด
1 |