Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
   
     
 
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี 2560-2564
รายงานผลการประเมิณคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.3 2563
ประชุมพนักงาน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด พ.ศ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2562
แบบ ผด.2 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ข้อ 2/1
แบบ ผด.2 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ข้อ 5
แบบ ผด.2 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ข้อ 4
แบบ ผด.2 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ข้อ 3
แบบ ผด.2 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ข้อ 2
แบบ ผด.2 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ข้อ 1
แบบ ผด .1 (แผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงสร้างงบประมาณ พ.ศ.2563 (แผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
ส่วนที่ 1 บทนำ (แผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
ประกาศ แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรการให้บริการรับขึ้นทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด
ประกาศการแจ้งเรื่องร้องเรียน
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปี 2562
ภาพประชาตม หมู่ที่ 6
ประชามคม หมู่ที่ 6
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 - 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2561
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี2562 รอบ 6 เดือน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 แบบ ผด.2
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 แบบ ผด.1
แผนการดำเนินงานประจำปี 2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 แบบ ผด.2
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 แบบ ผด.1
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561
ประกาศสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560- 2562) ครั้งที่ 2
ประกาศสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560- 2562)
ประกาศแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด
มาตราการให้บริการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
มาตราการให้บริการชำระภาษีบำรุงท้องที่
มาตรการให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
มาตรการให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ( พ.ศ. 2561-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
1 | 2 |