Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
   
     
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 แบบ ผด.2
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 แบบ ผด.1
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561
ประกาศสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560- 2562) ครั้งที่ 2
ประกาศสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560- 2562)
ประกาศแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด
มาตราการให้บริการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
มาตราการให้บริการชำระภาษีบำรุงท้องที่
มาตรการให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
มาตรการให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ( พ.ศ. 2561-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
รายงานการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561- พ.ศ. 2564
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
1 |