Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
   
     
 
 
รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของคฺการบริหารส่วนตำบลกลอนโด รอบ 12 เดือน
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด รอบ 12 เดือน
เกณฑ์การประเมิน แผนงานที่ดำเนินการ 2562
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลกลอนโด เรื่องสรุปผลการติดตามและประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2563
สรุปผลการดำเนินงานตามเเผนพัฒนาประจำปี 2562
การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562
ผลการดำเนินงานตามเเผนพัฒนาปี 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6เดือน ประจำปี 2561
ผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2559)
ผลการดำเนินงาน
1 |