Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
   
     
 
 
ประกาศสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ส่วนที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2563
ส่วนที่ 4 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2563
ส่วนที่2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2563
ส่วนที่1 ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563
รายงานผลการดำเนินงาน
1 |