Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
   
     
 
    รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิืบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้แงถิ่นเเห่งชาติประจำปี ประจำปี พ.ศ.2562
    ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลกลอนโด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ)
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด
    มาตราฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด
    โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด
    แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ pdf
1 |